Algemene voorwaarden

ANIMAUX SPÉCIAUX
ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE BESTELLINGEN

VOORDAT U EEN BESTELLING PLAATST MOETEN DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG GELEZEN WORDEN

Artikel 1 Algemeen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Animaux Spéciaux worden gesloten. Door gebruik te maken van de website van Animaux Spéciaux stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle online transacties met Animaux Spéciaux zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.


Met “de onderneming”, “wij” of “ons/onze” wordt steeds verwezen naar Animaux Spéciaux
Animaux Spéciaux 
T.a.v. Jeroen Lemaitre


BE0690.541.020


Mechelsestraat 73


3000 LEUVEN


België 


info@animauxspéciaux.be


0497 66 17 64 


Rekeningnummer: BE39 0689 0900 5619

 

Met “de klant” wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen bij de onderneming. Elke verwijzing naar “de website” impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Animaux Spéciaux.
Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.Artikel 2 Prijzen


Alle prijzen worden uitgedrukt in euro (€).
Alle prijzen zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij anders wordt vermeld op de website.
De prijzen vermeld op de website kunnen door de onderneming gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. De van toepassing zijnde prijs is de prijs die aan de klant wordt meegedeeld in het overzicht van de kosten, voorafgaandelijk aan de effectieve betaling van het goed via de website.Artikel 3 Online bestellingen


Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en leveringsgegevens  invoeren. Daarna bezorgt u ons de nodige gegevens voor de betaling van de producten. Indien wij al deze gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen met de totaalprijs. Deze totaalprijs vermeldt de aankoopprijs en de verzendingskosten.


Als u deze prijs aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt altijd geacht te zijn gesloten in het Nederlands.


De betaling worden verwerkt door Mollie . De privacy van uw gegevens wordt verzekerd door de “Privacy policy” van dit bedrijf. U kunt hiervan kennis nemen door middel van een link die duidelijk vermeld wordt op de website van Animaux Spéciaux, nadat u al uw gegevens hebt ingevoerd, en voorafgaandelijk aan de definitieve betaling.


Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Mastercard en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard noch verwerkt.
Minderjarigen (-18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of hun voogd.
Alle bestellingen gebeuren steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.Artikel 4 Levering


Animaux Spéciaux wilt dat u volledig tevreden bent over elke aankoop en streeft ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden.
We stellen alles in het werk zodat de bestelde producten ten laatste binnen de termijn van 30 dagen vanaf de dag na uw bestelling bij u geleverd worden. Voor de levering van de goederen doet de Onderneming beroep op Bpost.
Indien we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te laten leveren, bijvoorbeeld omwille van de aard van de bestelling, omwille de beschikbaarheid van de bestelling of omwille van bijzondere omstandigheden, verbindt Animaux Spéciaux zich ertoe u om u hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en u mee te delen wat de verwachte leveringsdatum is. Indien u de levering niet ontvangen heeft binnen de 90 dagen na de dag van de bestelling, kunt u de niet binnen deze termijn geleverde bestellingen annuleren. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.
Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd. Deze schade behoort tot de exclusieve aansprakelijkheid van de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld, eventuele schade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld).
Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan door de klant wordt aangetoond dat ze niet werden ontvangen.Artikel 5 Garantie


De goederen die door de Onderneming verkocht worden, zijn in hoofdzaak unieke verzamelstukken, handmatig vervaardigde kunstobjecten in beperkte oplage aangemaakt, of handmatig vervaardigde interieurartikelen met een exclusief karakter.
De klant erkent dat het exclusieve karakter en specifieke gebruik van deze goederen door hem gekend is bij de aankoop.
Bij aankoop van unieke verzamelstukken en handmatig vervaardigde kunstobjecten, verbindt de onderneming zich ertoe om de klant voorafgaandelijk aan de aankoop correct en zo nodig schriftelijk op de leveringsbon te informeren over de actuele staat, zodat de klant perfect beschikt over een beschrijving van het goed en eveneens kennis heeft van haar specifieke eigenschappen. De klant erkent dat deze goederen bestemd zijn als exclusief interieurobject.
De non-conformiteit van het goed, dit wil zeggen wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed (bijvoorbeeld ingevolge fabricage- of materiaalfouten), valt onder de wettelijke garantie. Indien de klant een product ontvangt dat niet-conform is, dan dient hij ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, en ten laatste binnen de twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld. Deze kennisgeving gebeurt op het (mail)adres vermeld in artikel 1.
De klant dient in deze kennisgeving duidelijk aan te geven waarin de niet-conformiteit bestaat. We bekijken vervolgens samen hoe we een oplossing kunnen bieden. In principe en voorzover dit mogelijk is, wordt het bestelde product vervangen door een soortgelijk product. Indien dit niet mogelijk is, vergoedt de onderneming alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kosten die gemaakt zijn voor de levering aan de klant. De kosten van terugzending via de postdiensten zijn evenwel ten laste van de klant.
De wettelijke garantie kan niet worden ingeroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats, noch voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen evenmin onder deze garantie.

Artikel 6 Herroeping


U hebt het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van de leveringsdatum, de bestelling die u via de website hebt geplaatst te annuleren met het oog op terugbetaling.
Dit herroepingsrecht dient binnen de voormelde termijn te worden uitgeoefend door middel van het modelformulier dat te downloaden is op deze website. ALTERNATIEF: dat te vinden is op http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/#.Ve8ooSnovWM.
Op dit modelformulier deelt u ons het nummer van de bestelling en/of uw klantnummer mee.
Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen binnen voormelde termijn, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard.
De teruggave van goederen na herroeping dient te gebeuren door terugzending van deze goederen via de postdiensten, of door persoonlijke afgifte op het adres van de Onderneming, en dit onmiddellijk na uitoefening van het herroepingsrecht en ten laatste 14 kalenderdagen later. De terugzending gebeurt naar het adres dat vermeld staat in artikel 1.
U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen, en alle originele verpakkingen te bewaren. Vanzelfsprekend mag u de artikelen waarvan u de aankoop wenst te herroepen, niet gebruiken.
De onderneming vergoedt alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kosten die gemaakt zijn voor de levering aan de klant, binnen de 14 dagen na uw annuleringsbericht. De kosten van terugzending via de postdiensten ingevolge de herroeping zijn ten laste van de klant.
De onderneming behoudt zich evenwel het recht voor te wachten met deze terugbetaling totdat zij alle goederen effectief heeft teruggekregen.

Artikel 7 Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en/of weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties op de website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


Artikel 8 Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Animaux Spéciaux tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.


Artikel 9 Vragen, klachten of opmerkingenAlle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar het adres vermeld in artikel 1. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.Artikel 10 Auteursrecht en kopierecht


De inhoud van deze website en andere publicaties van Animaux Spéciaux zijn eigendom van Jeroen Lemaitre, of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.


Artikel 11 Forumbeding


Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »